Trang Bị Chiến Cuồng 

Điều kiện : Đạt lv chuyển sinh 3 99

      NPC     : Thương Nhân Bảo Rương (ở giữa tất cả các thành thị) 

 

  • Cách thức đổi Trang bị 

Nguyên liệu

Thành quả

Nón Quần Áo Diệu Dương + 13

                Nón Áo Quần Chiến Cuồng                  

8 thiên cang lênh, 8 thiên môn kim lệnh

8 Chiến thần hoàn, 50 huân chương anh hùng

 

 

  • Cách thức đổi Vũ Khí 

Nguyên liệu

Thành quả

Vũ Khí Diệu Dương + 13

                       Vũ Khí Chiến Cuồng                    

10 thiên cang lênh, 10Thiên môn kim lệnh

10 Chiến thần hoàn, 70 huân chương anh hùng