Sự Kiện Đua Tốp Nhận Thưởng

Tốp Điều Kiện Phần Thưởng
2 bộ trang bị soái
 ( 1 tống và 1 liêu)
cấp độ 96
quân hàm nguyên soái
1.600.000 công trạng
25.000 danh vọng
25.000 sư môn
25 thiên cang lệnh
25 thiên môn kim lệnh
1 bộ trang bị thương ưng nguyên soái
4 ngọc thương ưng nguyên soái
1 thú cưỡi chiến tượng nguyên soái
5 mật tịch x20 theo hệ phái
6 bộ trang bị tướng
(3 tống 3 liêu )
cấp độ 96
quân hàm tướng quân
1.400.000 công trạng
25.000 danh vọng
25.000 sư môn
20 thiên cang lệnh
20 thiên môn kim lệnh
1 bộ thương ưng tướng quân
3 ngọc thương ưng tướng quân
1 thú cưỡi chiến lang
5 mật tịch x20 theo hệ phái
Tốp 1 20 hệ phái cấp độ 99
1.000.000 công trạng
25.000 danh vọng
25.000 sư môn
15 thiên cang lệnh
15 thiên môn kim lệnh
1 bộ trang bị diệu dương
1 cặp ngọc huy hoàng , vinh dự 8%
1 thú cưỡi bạch lang
5 mật tịch x20 theo hệ phái

Hình Ảnh Minh Họa Phần Thưởng
-Nguyên Soái-

- Tướng -

-20 Hệ Phái-

---- hình ảnh minh họa mật tịch ---