Thăng Cấp Nhận Trang Bị

Cấp Độ điều kiện (công trạng) Phần Thưởng
73 50 000 1 bộ trang bị long đằng tứ hải
phụng vũ cửu thiên
vũ khí
ngọc 2 ngọc theo hệ phái tương ứng
75 70 000 1 túi hạt giống
2 cây bát nhã to
4 cây bát nhã nhỏ
1 cặp ngọc đông phương long châu
80 100 000 nhận sét trang bị Tàng Kiếm 3
món theo kiểu hình
85 120 000 nhận được vũ khí 76 random
theo hệ phái
90 120 000 nhận được x1 mật tịch x20
theo hệ phái
91 150 000 50 tẩy tâm khoáng 50 luyện lô khoáng
92 150 000 tàng kiếm kim ấn
94 170 000 tàng kiếm kỳ thạch
96 170 000 tàng kiếm bảo châu
97 190 000 mão bạch kim viêm đế
98 190 000 áo bạch kim viêm đế
99 210 000 quần bạch kim viêm đế
cs1 73 230 000 vũ khí hạo nguyệt
theo hệ phái
cs1 80 230 000 mật tịch trấn phái
theo hệ phái
cs1 85 250 000 lăng ba vi bộ thường
cs1 90 250 000 lăng ba vi bộ toàn tập
cs1 93 270 000 mão hạo nguyệt
theo hệ phái
cs1 95 270 000 áo hạo nguyệt
theo hệ phái
cs1 97 300 000 quần hạo nguyệt
theo hệ phái
cs1 99 300 000 mật tịch tiêu dao
cs2 90 350 000 1 bộ kim xà 2 random
cs2 93 350 000 50 tẩy tâm 3
cs2 94 400 000 50 luyện lô 3
cs2 95 400 000 thú cưỡi lừa (random màu)
cs2 97 450 000 1 bộ kim xà 3 random
cs2 98 450 000 5 ngọc bội diệu dương 6%
cs2 99 500 000 huy hoàng quật khởi
vinh dự quật khởi
cs3 90 500 000 mão diệu dương
cs3 91 550 000 áo diệu dương
cs3 92 550 000 quần diệu dương
cs3 93 600 000 vũ khí diệu dương
cs3 95 600 000 mũ võ lâm bá chủ
cs4 90 600 000 áo võ lâm bá chủ
cs4 92 650 000 quần võ lâm bá chủ
cs4 94 650 000 mão chiến cuồng
cs4 96 700 000 áo chiến cuồng
cs4 98 750 000 quần chiến cuồng
cs4 99 800 000 vũ khí chiến cuồng
cs5 92 850 000 5 thiên cang lệnh
5 thiên môn kim lệnh
30 lôi hổ tinh phách
cs5 94 900 000 5 mật tịch x20
theo hệ phái
cs5 99 950 000 2 bộ trang bị linh
đồ theo hệ phái
cs6 90 1 000 000 đả thông kinh mạch tầng 4 võ tôn
100 kinh mạch đồng nhân
cs6 92 1 200 000 mão hào hiệp ( thường)
theo hệ phái
cs6 94 1 400 000 áo hào hiệp ( thường)
theo hệ phái
cs6 96 1 600 000 quần hào hiệp(thường)
theo hệ phái
cs6 97 1 800 000 vũ khí hào hiệp (thường)
theo hệ phái
cs6 98 1 900 000 ngọc thiên địa
cs6 99 2 000 000 ngọc nhật nguyệt
cs7 95 3 000 000 mão hỏa phụng tướng
( theo kiểu hình và lưu phái)
cs7 96 3 100 000 áo hỏa phụng tướng
( theo kiểu hình và lưu phái)
cs7 97 3 200 000 quần hỏa phụng tướng
( theo kiểu hình và lưu phái)
cs7 98 3 300 000 3 ngọc hỏa phụng tướng
( theo kiểu hình và lưu phái)
cs7 99 3 500 000 40 hỏa phụng tinh hoa