Các mốc phần thưởng điểm danh online:
Ngày 1: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 bộ yếu quyết theo hệ phái , 1 hiệu Tinh Anh ( vĩnh viễn)
Ngày 2: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 3 cây bát nhã nhỏ
Ngày 3: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 túi hạt giống
Ngày 4: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 2 cây bát nhã lớn
Ngày 5: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 3 quân công vinh dự
Ngày 6: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 thông thiên lệnh
Ngày 7: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 2 túi hạt giống
Ngày 8: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Tinh Hoa Uẩn Linh 4
Ngày 9: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 5 cây tứ linh
Ngày 10: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, Mật tịch Siêu Cấp theo hệ phái
Ngày 11: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Nữ Oa Tinh Thạch
Ngày 12: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Thiên Thạch Linh Thạch
Ngày 13: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Tinh Hoa Uẩn Linh 5
Ngày 14: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 5 cây bát nhã lớn
Ngày 15: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, Mật tịch Siêu Cấp theo hệ phái, 5 quân công vinh dự,10 thông thiên lệnh
Ngày 16: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 3 vũ khí 76
Ngày 17: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 hòa thị bích
Ngày 18: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Vip phong thương lệnh Phá Quân
Ngày 19: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Tinh Hoa Uẩn Linh 6
Ngày 20: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Tiểu định hồn
Ngày 21: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Hiệu Du Hiệp  ( vĩnh viễn)
Ngày 22: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 10 bùa cường hóa 12
Ngày 23: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 10 bùa cường hóa 13
Ngày 24: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 10 bùa cường hóa 14
Ngày 25: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 10 bùa cường hóa 15 + 10 thông thiên lệnh
Ngày 26: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 5 thông thiên lệnh
Ngày 27: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 10 Thiên Thạch Tinh Thạch
Ngày 28: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 Đại Định hồn
Ngày 29: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái, 1 hiệu chiến cuồng ( vĩnh viễn)
Ngày 30: Mật tịch Cao Cấp theo hệ phái,  20 Thiên Thạch Tinh Thạch ,1 Đại Định hồn , mật tịch Siêu Cấp theo hệ phái , 10 thông thiên lệnh