*Tính Năng Và Hoạt Động Trong Sever
1: Chiến Trường thời gian hoạt động
+ Chiến trường phụ (pháo-thảo-thôn) NPC Tiểu Phương "Biện Kinh 168/179 Tống" NPC Tiểu Ngọc "Biện Kinh 172/180 Liêu"
 14h- 15h và 19h-20h hàng ngày
+ chiến trường chính (nhạn môn quan) NPC Tiểu Phương "Biện Kinh 168/179 Tống" NPC Tiểu Ngọc "Biện Kinh 172/180 Liêu"
 15h-16h và 20h-21h hàng ngày
+ chiến trường thiên môn trận NPC Phiêu Kỵ Tướng Quân Quách Quân Bằng "Thành Đô 231/230","Đại Lý 197/197"
11h-13h và 16h-18h hàng ngày
+ chiến trường tài nguyên chiến ( cả ngày) NPC Tư Mã Tấn Nguyên " Tương Dương 180/174"
2: Phó Bản ( Toàn Bộ Phó Bản Mỗi Lần Tham Gia Đều Tốn Thêm 1 Thông Thiên Lệnh "Vật Phẩm Trồng Bát Nhã Lớn Ra" )
+ Lương Sơn Bạc
Địa Điểm NPC Thần Hành Thái Bảo Đới Tông ( Biện kinh 145/187, thành đô 245/221 , tuyền châu 171/179) thời gian tham gia cả ngày
+ Địa Huyền Cung
Địa Điểm NPC Côn Lôn Phái Hi Hòa "Phượng Tường 222/193" thời gian tham gia cả ngày
+ Vạn Kiếm Trũng
Địa Điểm NPC Thần Hắc Giáo Tổng Quản "Phượng Tường 212/191 " thời gian tham gia cả ngày
+ Tàng Kiếm
NPC Sứ Giả Tàng Kiếm
Thành Đô "221/231" - Biện Kinh "153/172" - Tuyền Châu "188/194" - Dương Châu "218/195" - Tương Dương "174/178" ( thời gian tham gia cả ngày )
3: Trồng Cây
Bát Nhã Nhỏ : Trồng Tại Biện kinh , Thành Đô , Tuyền Châu ( thời gian tham gia cả ngày )
Túi Hạt Giống : ( Hạt Giống ) Trồng Tại All Thành Thị (thời gian tham gia cả ngày )
Bát Nhã Lớn :Tây Thành Đô , Bắc Tuyền Châu ( thời gian tham gia cả ngày )
4: Hoạt Động Bang Phái
Chặt Cây Hoàng Kim :Địa Điểm Tây Thành Đô Xung Quanh "190/186" thời gian 12h30-13h - 17h30-18h - 21h30-22h
- Vận Tiêu Cá Nhân " Bang Hội" ( Đang Update )
**Phần Thưởng
+ Chiến Trường
  Toàn Bộ Chiến Trường Đều Nhận Được EXP, Túi Năng Động ,Công Trạng
  Riêng Chiến Trường Tài Nguyên Chiến " có thêm TINH HOA UẨN LINH 4,5 "
+ Phó Bản
  Lương Sơn Bạc : Có EXP, Huân Chương Kim Xà 1 2 3 , Bát Nhã Lớn , Bát Nhã Nhỏ , Thiên Cang Lệnh ...vv
  Địa Huyền Cung : Có EXP, Áo Choàng Kim Xà 1 2 3 , Bát Nhã Lớn , Bát Nhã Nhỏ , Thiên Môn Kim Lệnh ...vv
  Vạn Kiếm Trũng : Có EXP, Giày Kim Xà 1 2 3 , Bát Nhã Lớn , Bát Nhã Nhỏ , Thiên Môn Kim Lệnh ...vv
  Tàng Kiếm : Có EXP , Băng Thạch , Mảnh Băng Thạch , Vàng , Trang Bị Tàng Kiếm 7x 8x Túi Năng Động ...vv
+Trồng Cây
Bát Nhã Nhỏ : Có EXP , Bát Nhã Chứng Thư , Hoa Quả , MTT , Túi Năng Động ...vv
Hạt Giống : Có EXP , MTT , Túi Năng Động ...vv
Bát Nhã Lớn : Có EXP , Bát Nhã Chứng Thư , Hoa Quả , MTT , MT x15% random Hệ Phái , Thông Thiên Lệnh, Túi Năng Động ...vv
+ Hoạt Động Bang Phái
Chặt Cây Hoàng Kim : Có EXP , Vũ Khí 76 opt random ,Danh Hiệu Chiến Cuồng, Du Hiệp ,Phá Quân , MDT ...vv
Vận Tiêu Bang Phái "Đang Update"